СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

 1. Киричок І.Ф., Жук Я.О., Карнаухова Т.В. Демпфування резонансних осесиметричних коливань нескінченно довгої в'язкопружної циліндричної оболонки з п'єзоелектричними сенсором і актуатором при врахуванні вібророзігріву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки. - 2015. - Вип. № 1. - С. 35-40.
 2. Федорченко Л.М., Жук Я.О. Аналіз напружено-деформівного стану ортотропної циліндричної оболонки при різних способах закріплення контуру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки. - 2015. - Вип. № 1. - С. 49-52.
 3. Жук Я. О. Визначення розміру зони теплового руйнування шаруватих елементів конструкцій з п'єзоактивними шарами при гармонічному навантаженні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки. - 2015. - Спецвипуск - С. 77-80.
 4. Жук О. П., Жук Я. О. Про характер дії радіаційної сили на сферичну краплю рідини в акустичному полі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки. - 2015. - Спецвипуск - С. 81-86.
 5. Жук Я.О., Васильєва Л.Я. Активний контроль коливань шаруватих тонкостінних елементів конструкцій з п'єзоактивними шарами / Тези XVIІ Міжнародної конференції "Моделювання та дослідження стійкості динамічних систем" - DSMSI-2015, 27-29 травня 2015 р., Київ, КНУ. - С. 106.
 6. Жук Я.О., Жук О.П. Дія акустичного поля на сферичну тверду частинку в циліндрі, заповненому рідиною / Тези доповідей акустичного симпозіуму "КОНСОНАНС-2015", Київ, Інститут гідромеханіки НАН України, 29-30 вересня 2015 р. - С. 19.
 7. Жук Я.О. Визначення розміру зони теплового руйнування шаруватих елементів конструкцій з п'єзоактивними шарами при гармонічному навантаженні / Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції "Сучасні проблеми механіки", КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, Україна, 27-29 серпня 2015 р. - С. 27.
 8. Жук Я.О., Жук О.П. Про характер дії радіаційної сили на сферичну краплю рідини в акустичному полі навантаженні / Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції "Сучасні проблеми механіки", КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, Україна, 27-29 серпня 2015 р. - С. 28.
 9. Жук Я.О. Вплив початкових напружень на швидкість поширення плоскої поздовжньої хвилі в шаруватому нанокомпозиті / Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі", НУХТ, Київ, Україна, 25-26 червня 2015 р. - С. 39-41.
 10. Жук Я. О. Методика врахування мiкроструктурних перетворень в матерiалi при iмпульсному термомеханiчному навантаженнi пiвпростору / Матеріали науково-технiчної конференцiї "Мiкро- та нанонеоднорiднi матерiали: моделi та експеримент" (INTERPOR'15), Львів, Україна, 22-24 вересня 2015р. - С. 16-17.
 11. Жук Я.О., Васильєва Л.Я. Дослідження впливу мікроструктурних перетворень в матеріалі при комбінованому термомеханічному імпульсному навантаженні півпростору / Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми механіки та фізико- хімії конденсованого стану речовини", Миколаїв, Україна, 17-19 вересня 2015р. - С. 51-52.
 12. Zhuk Y.A., Guz I.A. Dissipative Heating of Thin-Wall Structures Containing Piezoactive Layers. In Hetnarski R.B. (Ed.) Encyclopedia of Thermal Stresses, Vol D, pp 971-985. Springer Dordrecht, Heidelberg, New York, London. - 2014.
 13. Zhuk Y.A. Kashtalyan M. Influence of microstructural transformation on quasistatic and dynamic thermomechanical response of thermally loaded disk // Mathematical Modeling and Computing. - 2014. - Vol. 1, No. 2, pp. 284-293.
 14. Жук Я.О., Киричок И.Ф. Влияние граничных условий и температуры виброразогрева на резонансные осесимметричные колебания вязкоупругих цилиндрических оболочек с пьезоактуаторами и сенсорами // Теоретическая и прикладная механика. - 2013. - Вып. 7 (53). - С. 149-156.
 15. Zhuk Y.A. Damping characteristics of three-layer beam-damper under harmonic loading // Mathematical Modeling and Computing. - 2014. - Vol. 1, No. 1, pp. 109-119.
 16. Жук Я.О. Врахування мікроструктурних перетворень в матеріалі в задачі про термічне імпульсне опромінення півпростору // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур / Під заг. ред. І.О. Луковського, Г.С. Кіта, Р.М.Кушніра. - Львів: ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України, 2014. - С. 343-345.
 17. Жук Я.О., Васильєва Л.Я. Модель теплового руйнування шаруватих елементів конструкцій з п'єзоактивними шарами / Тези міжнародної наукової конференції "Математичні проблеми технічної механіки - 2014", Дніпропетровськ-Дніпродзержинськ, 14-17 квітня 2014 р. - С. 63-64.
 18. Жук Я.О., Васильєва Л.Я. Модель термоелектромеханічної поведінки шаруватих тонкостінних елементів конструкцій з п'єзоактивними шарами при гармонічному навантаженні / Матеріали міжнародної конференції "Диференціальні рівняння, обчислювальна математика, теорія фунцій та математичні методи механіки до 100-річчя івд дня народження Г.М. Положого", КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ, 23-24 квітня 2014 р. - С. 61.
 19. Жук Я.О., Васильєва Л.Я. Аналіз термоелектромеханічної поведінки шаруватих тонкостінних елементів конструкцій з п'єзоактивними шарами при гармонічному навантаженні / Матеріали VII міжнародної конференції імю І.І. Ляшка "Обчислювальна та прикладна математика, КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ, 9-10 жовтня 2014 р. - С. 44.
 20. Жук А.П., Кубенко В.Д., Жук Я.А. Акустическое излучение, действующее на жидкую сферу в заполненной жидкостью круговой цилиндрической полости // Прикладная механика. - 2013. - т. 49, № 5. - С. 3-16.
 21. Жук Я.О. Методика оцінки залишкової міцності тонкостінного сталевого елемента конструкції при імпульсному тепловому опроміненні // Вісник КНУ, Сер. фіз.-мат. науки. - 2013. - №3. - С. 134-137.
 22. Жук О.П., Кубенко В.Д., Жук Я.О. Про радіаційну силу плоскої акустичної хвилі, яка діє на тверде сферичне тіло в заповненій рідиною циліндричній порожнині / Тези доповідей Міжнародного акустичного симпозіуму CONSONANCE-2013, 1-2 жовтня 2013, Київ. - С. 19.
 23. Васильєва Л.Я., Жук Я.О. Термічне імпульсне навантаження півпростору з врахуванням мікроструктурних перетворень в матеріалі / Тези Міжнародної наукової школи-конференції "Тараповські читання" -2013, 29 вересня - 4 жовтня 2013р, Харків, ХНУ. - С. 206-208
 24. Жук Я.О. Вплив початкових напружень на швидкість плоскої поздовжньої хвилі в шаруватому нанокомпозиті / Тези Міжнародної наукової конференції "Сучасні проблеми механіки та математики" -2013, ІППММ, Львів, 21-25 травня 2013р. - С. 76-78.
 25. Жук Я.А. Численное моделирование поверхностного упрочнения тел короткими термомеханическими импульсами / Тези XVI Міжнародної конференції "Моделювання та дослідження стійкості динамічних систем" - DSMSI-2013, 29-31 травня 2013 р., Київ, КНУ. - С. 302
 26. Guz I.A., Zhuk Y.A., Sands C.M. Analysis of the vibrationally induced dissipative heating of thin-wall structures containing piezoactive layers // International Journal of Non-Linear Mechanics. -2012.- v. 47.- P. 105-116.
 27. Zhuk A.P., Kubenko V.D., Zhuk Y.A. Acoustic radiation force on a spherical particle in a fluid-filled cavity // J. Acoust. Soc. Am. (JASA). - 2012. - Vol. 132, No. 4. - P. 2189-2197.
 28. Guz I.A., Zhuk Y.A., Kashtalyan M. Dissipative Heating and Thermal Fatigue Life Prediction for Structures Containing Piezoactive Layers // Technische Mechanik. - 2012. - v.32, No.2-5. - P. 238-250.
 29. Жук Я.А., Васильєва Л.Я. Анализ особенностей волн напряжения, генерируемых тепловым импульсом в центре диска и обусловленных микроструктурными превращениями // Теорет. и прикл. механика. - 2012. - Вып. 4 (50). - С. 106-112.
 30. Жук О.П., Кубенко В.Д., Жук Я.О. Про радіаційну силу плоскої акустичної хвилі, яка діє на тверде сферичне тіло в заповненій рідиною циліндричні порожнині // Доповіді НАН України. - 2012, № 9. - с. 48-54.
 31. Жук Я.А., Оксенчук Н.Д., Доля Е.В. Упрочнение цилиндра при импульсном тепловом нагружении с учетом мартенситных превращений // Теорет. и прикл. механика. - 2012. - Вып. 5 (51). - С. 58-63.
 32. Жук Я.О. Вплив мікроструктурних перетворень на імпульс напруження, викликаного тепловим опроміненням зразка // Нестаціонарні процеси деформування елементів конструкцій, зумовлених дією полів різної фізичної природи / Під заг. ред. В.Д.Кубенка, Р.М.Кушніра, Д.В.Тарлаковського. - Львів: ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України, 2012. - С. 56-60.
 33. Zhuk Y.A., Vasilyeva L.Y. Thermomechanical processes with account of microstructural transformations in the thermally loaded disk // In "Contemporary Problems of Mathematics, Mechanics and Computing Sciences" Eds.: Kizilova N.N., Zholtkevych G.N. - Kharkov: Publishing house PPB Virovec' A.P. Publishing house is a group of "Apostrophe", 2011 - 396 p. - P.160-169.
 34. Жук Я.О. Аналіз процесу теплового руйнування шаруватих елементів конструкцій з п'єзоактивними шарами внаслідок дисипативного розігріву / Тези XII Міжнародної наукової конференції "Математические проблемы технической механики - 2012", Дніпропетровськ-Дніпродзержинськ, 16-19 квітня 2012 р. - Том. ?, С. ??.
 35. Guz I.A., Zhuk Y.A., Kashtalyan M. Thermal fatigue life prediction for a sandwich beam containing piezoactive layers / Book of Abstracts of ESMC-2012- 8th European Solid Mechanics Conference, Graz, Austria, July 9-13, 2012, - 2p.
 36. Guz I.A., Zhuk Y.A., Kashtalyan M. Forced vibrations analysis and thermal fatigue life prediction for inelastic layered structures / Book of Abstracts of 23rd International Congress of Theoretical and Applied Mechanics (ICTAM XXIII), 19-24 August 2012, Beijing, China. - 2 p.
 37. Будак В.Д., Жук Я.О. Механіка суцільних середовищ: навчальний посібник. - Миколаїв: Іліон, 2011. - 160с.(ISBN 978-617-534-059-2)
 38. Zhuk Y.A., Guz I.A., Sands C.M. Monoharmonic approximation in the vibration analysis of a sandwich beam containing piezoelectric layers under mechanical or electrical loading // Journal of Sound and Vibration. - 2011. - v. 330. - P. 4211-4232.
 39. Жук Я.О., Сенченков І.К., Васильєва Л.Я. Вплив мікроструктурних перетворень на напружено-деформований стан локально опроміненого сталевого диска // Математичні методи та фізико-механічні поля. - 2011. - 54, № 1. - С. 101-115.
 40. Жук Я.О. Застосування методу моногармонічного наближення до розв'язування задач про коливання гнучких тонкостінних елементів конструкцій з п'єзоактивними шарами // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. - 2011. - Вип. 17. - С.137-144.
 41. Васильєва Л.Я., Жук Я.О. Аналіз термомеханічних процесів у локально опроміненому сталевому диску з врахуванням мікроструктурних перетворень // Сбірник матеріалів міжнародної наукової конференції "Сучасні проблеми математики і її застосування у природничих науках і інформаційних технологіях", Харків, 17-22 квітня 2011р. - С.
 42. Жук Я.О. Методика прогнозу втрати роботоздатності внаслідок вібророзігріву гнучких шаруватих елементів конструкцій з п'єзоактивними шарами / Тези міжнародної конференції "Математичні проблеми технічної механіки - 2011", Дніпропетровськ-Дніпродзержинськ, 13-15 квітня 2011р. - Том. 1, С. 71.
 43. Жук Я.О. Оцінка температури вібророзігріву гнучких шаруватих елементів конструкцій з п'єзоактивними шарами / Праці міжнародної конференції "Dynamical System Modeling and Stability Investigation", Theses of Conference reports, Kyiv-2011, May 25-27, 2011. - С. 271
 44. Жук Я.О. Термомеханічні та мікроструктурні аспекти процесу генерації імпульсів напруження при тепловому опроміненні / Тези доповідей акустичного симпозіуму КОНСОНАНС-2011, 27-29 вересня 2011, Київ. - С.27.
 45. Guz I.A., Zhuk Y.A., Kashtalyan M. Dissipative Heating and Thermal Fatigue Life Prediction for Structures Containing Piezoactive Layers / Book of Abstracts of 2nd International Conference on Material Modelling, August 31st-September 12th, 2011, Paris, France. - P. 13.
 46. Жук Я.О. Теплове руйнування шаруватих елементів конструкцій з п'єзоактивними шарами внаслідок вібророзігріву. // Тези доповідей XIII Всеукраїнської науково-методичної конференції "Сучасні проблеми фізико-математичних наук та підготовки фахівців у цій галузі", 15-17 вересня 2011, Миколаїв. - С. 9-11.
 47. Сенченков И.К., Жук Я.А., Карнаухов В.Г. Моделирование термомеханического поведения физически нелинейных материалов при моногармоническом приближении / В кн.: Успехи механики: В 6-ти томах / Под ред. А.Н.Гузя. Том 5.- К.: Літера ЛТД, 2009. - 752 с. - ISBN 978-966-2032-46-8. - C. 432-462.
 48. Sands C.M., Chandler H.W., Guz I.A., Zhuk Y.A. Extending the Bodner-Partom model to simulate the response of materials with extreme kinematic hardening // Archive of Applied Mechanics. - 2010. - vol.80. - P. 161-173.
 49. Kashtalyan M., Zhuk Y.A. Effect of Residual Stresses on Wave Propagation in Adhesively Bonded Multilayered MEMS Structures // Computer Modeling in Engineering and Sciences. - 2010. - Vol. 57, No. 1. - P. 1-30.
 50. Guz I.A., Zhuk Y.A., Kashtalyan M. Vibration analysis of thin-wall structures containing piezoactive layers // IOP Conf. Ser.: Material Sciences and Engineering. - 2010. - 10 012001 (doi:10.1088/1757-899X/10/1/012174)
 51. Жук Я.А. Влияние диссипативного виброразогрева на работоспособность трехслойной шарнирно опертой балки с пьезоактивными слоями // Теоретическая и прикладная механика. - 2010. - Вып. 1(47). - С. 86-94.
 52. Guz I.A., Zhuk Y.A. and Kashtalyan M. Active damping of forced vibrations of the hinged beam containing piezoelectric layers / Proc. of Int. Conf. on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering COUPLED PROBLEMS 2009 / B. Schrefler , E. O?ate and M. Papadrakakis (Eds), CIMNE, Barcelona, 2009.
 53. Guz I.A., Zhuk Y.A., Kashtalyan M. On a single frequency approximation in the forced vibration analysis of sandwich beams containing piezoactive layers / Proc. of IV European Conference on Computational Mechanics "Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering", Paris, France, May 16-21, 2010. (11 pages)
 54. Васильєва Л.Я., Жук Я.О. Особливості напружено-деформованого стану сталевого диска, зумовлені мікроструктурними перетвореннями при локальному опроміненні / Математичні проблеми механіки неоднорідних структур / Під заг.ред. І.О. Луковського, Г.С. Кіта, Р.М. Кушніра. - Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 2010. -518 с.- С. 269-271.
 55. Жук Я.О. Оцінка дисипативного розігріву тришарової шарнірно опертої балки з п'єзоактивними шарами при механічному або електричному навантаженні / Актуальні проблеми механіки деформівного твердого тіла: матеріали VI Міжнародної наукової конференції. - Донецьк: Юго-Восток, 2010. - 238 с. - С. 154-158.
 56. Жук Я.О., Червінко О.П. Врахування геометричної і фізичної нелінійностей при дослідженні вимушених коливань шаруватих балок з п'єзоактивними шарами / Матеріали XIII Міжнародної наукової конф. ім. академіка М.Кравчука, 13-15 травня 2010р., Київ. - С. 156.
 57. Guz I.A., Zhuk Y.A., Kashtalyan M. On a single frequency approximation in the forced vibration analysis of sandwich beams containing piezoactive layers / Abstracts of IV European Conference on Computational Mechanics "Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering", Paris, France, May 16-21, 2010. (2 pages)
 58. Guz I.A., Zhuk Y.A., Kashtalyan M. Vibration Control and Dissipative Heating Analysis of Thin-Wall Shells Containing Piezoactive Layers / Abstracts of the 9th World Congress on Computational Mechanics and 4th Asian Pacific Congress on Computational Mechanics WCCM/APCOM 2010, 19-23 July, Sydney, Australia (CD).
 59. Жук Я.А., Гузь И.А. Активное демпфирование вынужденных колебаний шарнирно опертой балки, содержащей пьезоактивные слои, при учете геометрической и физической нелинейностей // Прикл. механика. - 2009. - 45, № 1. - С. 118-136.
 60. Zhuk Y.A., Senchenkov I.K. Monoharmonic approach to investigation of the vibrations and self-heating of thin-wall inelastic members // Journal of civil engineering and management - 2009. - v.15, № 1. - P. 67-75.
 61. Жук Я.А. Решение задачи о колебаниях балки с пьезоактивными слоями при механическом или электрическом нагружении // Теор. и прикл. механика. - 2009. - Вып. 45. - С. 131-138.
 62. Васильева Л.Я., Жук Я.А., Сенченков И.К., Червинко О.П. Особенности генерации упругих волн при тепловом облучении стального образца и учете аустенитно-мартенситного преобразования // Теор. и прикл. механика. - 2009. - Вып. 46. - С. 98-103.
 63. Guz I.A., Zhuk Y.A. and Kashtalyan M. Active damping of forced vibrations of the hinged beam containing piezoelectric layers / Proc. of Int. Conf. on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering COUPLED PROBLEMS 2009 / B. Schrefler , E. O?ate and M. Papadrakakis (Eds), CIMNE, Barcelona, 2009.
 64. Жук Я.О. Моногармонічне наближення в задачі про вимушені коливання шарнірно опертої шаруватої балки з п'єзоелектричними шарами / Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки - ІППММ, Львів, 2009. - 328 с. - С. 111-113.
 65. Кубенко В.Д., Гавриленко В.В., Жук Я.А. Нестационарная контактная задача теории упругости (согласованные и несогласованные поверхности) (С. 162-178) // Методи розв'язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла / Дніпропетровський національний університет. - Дніпропетровськ: ІМА-Прес. - 2009. - Вип. 10. - 300 с.
 66. Жук Я.О., Сенченков І.К. Одночастотне наближення в задачах активного демпфірування вимушених коливань шарнірно опертої балки з п'єзоактивними шарами при врахуванні фізичної і геометричної нелінійностей // Збірка КОНСОНАНС-2009
 67. Васильєва Л.Я., Жук Я.О., Сенченков І.К. Уточнена модель структурних перетворень в зразках з мартенситної сталі при імпульсному тепловому опроміненні / Праці міжнародної конференції "Dynamical System Modeling and Stability Investigation", Theses of Conference reports, Kyiv-2009, May 25-29, 2009. - С. 285.
 68. Жук Я.О. Одночастотне наближення в задачах активного демпфірування вимушених коливань шарнірно опертої балки з п'єзоактивними шарами при врахуванні фізичної і геометричної нелінійності / Тези доповідей міжнародного акустичного симпозіуму КОНСОНАНС-2009, 29 вересня - 1 жовтня 2009 р., Київ - 2009. - С. 28-29.
 69. Васильєва Л.Я., Жук Я.О., Сенченков І.К. Модифікація моделі непружної поведінки з внутрішніми параметрами стану для описання структурних перетворень в сталевих зразках / Тези доповідей XII Міжнародної науково-методичної конф."Сучасні проблеми природничих наук та підготовка фахівців", 17-19 вересня 2009р., Миколаїв. - С. 10.
 70. Жук Я.О., Бойчук О.В.Моделювання динамічної термомеханічно зв'язаної поведінки сталевого диска при імпульсному тепловому опроміненні центра поверхні / В кн. Актуальні аспекти фізико-механічних досліджень. Механіка. - Київ: Наук. думка, 2007. - 361с. .- С. 104-115.
 71. Жук Я.О., Сенченков І.К., Бойчук О.В. Залишковий напружено-деформований стан сталевого диска при імпульсному тепловому опроміненні // Математичні методи та фізико-механічні поля. - 2008. - т. 51, № 1. - С. 157-168.
 72. Senchenkov I.K.,·Zhuk Y.A.,·Chervinko O.P., Turyk E. Modelling of residual stresses developed in steel cylinders subjected to surface-layer deposition by welding // Journal of Engineering Mathematics. - 2008. - v. 61. - P. 271-284.
 73. Жук Я.А., Сенченков И.К., Бойчук Е.В. Динамическое термомеханически связанное поведение стального диска при импульсном тепловом воздействии в центре // Прикл. механика. - 2008. - т. 44, № 5. - С. 45-57.
 74. Жук Я.А., Гузь И.А. Влияние геометрической и физической нелинейностей на вынужденные колебания шарнирно опертой балки, содержащей пьезоактивные слои // Теор. и прикл. механика. - 2008. - Вып. 44. - С. 114-119.
 75. Жук Я.О., Гузь І.О. Аналіз впливу нелінійних ефектів на активне демпфірування вимушених коливань шаруватої балки / Сучасні проблеми механіки і математики: В 3-х т. - Львів, 2008. - Т.2. - 309 с. - С. 140-142.
 76. Жук Я.О., Васильєва Л.Я., Сенченков І.К. Чисельне дослідження впливу аустенітно-мартенситного перетворення на залишковий ндс сталевого диску, опроміненого тепловим імпульсом / Праці XII міжнародної наукової конференції ім. Академіка М.Кравчука, 15-17 травня, 2008 р., Київ: Матеріали конференції. - К., 2008. - С. 148.
 77. Жук Я.А., Гузь И.А. Особенности распространения плоских волн вдоль слоев предварительно напряженного нанокомпозитного материала // Прикл. механика. - 2007. - т. 43, № 4. - С. 3-26.
 78. Карнаухов В.Г., Жук Я.О., Каранухова Т.В. Уточнена термомеханічна модель вимушених гармонічних коливань фізично нелінійної оболонки з розподіленими трансверсально ізотропними сенсорами // Доповіді НАН України. - 2007. - № 5. - С. 70-75.
 79. Карнаухов В.Г., Жук Я.О., Каранухова Т.В. Уточнена термомеханічна модель вимушених гармонічних коливань фізично нелінійної оболонки з розподіленими трансверсально ізотропними актуаторами // Доповіді НАН України. - 2007. - № 6. - С. 50-55.
 80. Жук Я.О., Бойчук О.В. Моделювання динамічної термомеханічно зв'язаної поведінки сталевого диска при імпульсному тепловому опроміненні центра поверхні / В кн. Актуальні аспекти фізико-механічних досліджень. Механіка. - К.: наук. думка, 2007. - С. 104-115.
 81. Senchenkov I.K., Zhuk Ya.A. Some aspects of simulation of the ultralowthermal conductivity in W/Al2O3 nanolaminates / Proceedings of The Seventh International Congress on Thermal Stresses, TS2007, Taipei, TAIWAN, June 4-7, 2007. - Vol. 1. - P. 295-298.
 82. Zhuk Ya.A., Senchenkov I.K., Meleshko V.V. Dynamic effects in a cylinder induced by the thermal pulse at its face / Proceedings of The Seventh International Congress on Thermal Stresses, TS2007, Taipei, TAIWAN, June 4-7, 2007. - Vol. 2. - P. 699-702.
 83. Жук Я.О., Сенченков І.К., Бойчук О.В. Математичне моделювання термомеханічної зв'язаної поведінки циліндричних тіл при імпульс-ному термічному навантаженні на торці / Праці міжнародної конференції "Dynamical System Modeling and Stability Investigation", Theses of Conference reports, Kyiv-2007, May 22-25, 2007. - С. 290.
 84. Жук Я.О., Червінко О.П., Васильєва Л.Я. Дослідження структурних перетворень в сталевому циліндрі при імпульсному тепловому опроміненні в рамках уточненої моделі / Праці міжнародної конференції "Dynamical System Modeling and Stability Investigation", Theses of Conference reports, Kyiv-2007, May 22-25, 2007. - С. 291.
 85. Zhuk Y.A., Senchenkov I.K. Approximate approach for investigation of the resonant vibrations and dissipative heating of thin-walled inelastic elements / Book of abstracts of the 9th International Conference "Modern Building Materials, Structures and Techniques", May 16-18, 2007, Vilnius, Lithuania. P. 450-451. (Full 8-page paper on the CD).
 86. Zhuk Y.A., Chervinko O.P., Senchenkov I.K. Dynamic and microstructural effects in a cylinder induced by the thermal pulse at its face / Book of Abstracts for ICIAM07,:GAMM ("Gesellschaft fur Angewandte Matematik und Mechanik") Annual Meeting 2007, 16-20 July 2007, ETH Zurich and University of Zurich, Switzerland. - p.77
 87. Бойчук О.В., Жук Я.О., Сенченков І.К. Дослідження динамічної термомеханічно зв'язаної поведінки сталевого диска при імпульсному тепловому опроміненні центра поверхні / Тези доповідей XI Міжнародної науково-методичної конференції "Сучасні проблеми природничих наук та підготовка фахівців", 20-22 вересня 2007р., Миколаїв-2007. - С. 26-27.
 88. Васильєва Л.Я., Жук Я.О., Червінко О.П. Структурні перетворення в сталевому циліндрі, які виникають в області дії теплового імпульсу / Тези доповідей XI Міжнародної науково-методичної конференції "Сучасні проблеми природничих наук та підготовка фахівців", 20-22 вересня 2007р., Миколаїв-2007. - С. 28.
 89. Жук Я.О., Червінко О.П., Васильєва Л.Я. Уточнена модель структурних перетворень в тонкому сталевому циліндрі при тепловому опроміненні торця // Доповіді НАН України. – 2007. – № 4. – С. 53–58.
 90. Жук Я.О., Сенченков І.К., Бойчук О.В. Динамічні процеси в тонкому циліндрі при тепловому опроміненні торця // Доповіді НАН України. – 2007. – № 2. – С. 45-51.
 91. Жук Я.О., Гузь І.О. Визначення швидкості розповсюдження плоскої поздовжньої хвилі перпендикулярно шарам нанокомпозитного матеріалу в присутності початкових напружень // Доповіді НАН України. – 2006. – № 12. – С. 36-43.
 92. Жук Я.А., Сенченков И.К. О линеаризации жесткостных характеристик гибких балок из физически нелинейных материалов // Прикл. механика. – 2006. – 42, № 2. – С. 85-92.
 93. Жук Я.А., Червинко О.П., Васильева Л.Я. Структурные превращения в цилиндре из стали, инициируемые импульсным термическим воздействием // Теор. и прикл. механика. – 2006. – Вып. 42. – С. 73-78.
 94. Жук Я.А., Сенченков И.К., Бойчук Е.В. Волны напряжений в цилиндре, возбуждаемые тепловым импульсом на одном из торцов // Теор. и прикл. механика. – 2006. – Вып. 42. – С. 136-141.
 95. Жук Я.А., Гузь И.А. Влияние предварительных напряжений на скорости распространения плоских волн перпендикулярно слоям в нанокомпозитных материалах // Прикл. механика. – 2006. – 42, № 7. – С. 3-22.
 96. Жук Я.А., Сенченков И.К., Бойчук Е.В. Волны напряжений в цилиндре, возбуждаемые термическим импульсом на торце// Акустичний вісник. – 2006. – Вып. 42. – С. 136-141.
 97. Жук Я.О., Січко В.М., Карпенюк О.С., Золотий Ю.Г. Дослідження ефективності шаруватого демпфера з фізично нелінійних матеріалів при гармонічному навантаженні з урахуванням внутрішніх втрат // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування. – 2006. – №2 (407). – С. 60-65.
 98. Жук Я.О., Сенченков І.К., Бойчук О.В., Січко В.М. Зв’язані термомеханічні процеси збудження хвилі напружень в тонкому циліндрі тепловим імпульсом на торці / Праці міжнародної наукової конференції “Математичні проблеми технічної механіки-2006”, Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ – 17-20 квітня 2006 р. – С. 48-50.
 99. Жук Я.А., Сенченков И.К., Бойчук Е.В. Распространение термоупругого импульса вдоль тонкого кругового цилиндра при термическом возбуждении / Материалы IV международной конференции «Актуальные проблемы механики деформируемого твердого тела», Донецк-Мелекино, 12-14 июня 2006 г., Донецк: «Юго-Восток», 2006. – 211-213.
 100. Жук Я.А., Червинко О.П., Васильева Л.Я. Структурные превращения в цилиндре из стали, инициируемые импульсным термическим воздействием / Материалы IV международной конференции «Актуальные проблемы механики деформируемого твердого тела», Донецк-Мелекино, 12-14 июня 2006 г., Донецк: «Юго-Восток», 2006. – 214-216.
 101. Жук Я.О., Сенченков І.К., Бойчук О.В. Генерація хвиль напруження в тонкому циліндрі при дії теплового імпульсу на торці / Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: в 2-х т. – Львів, 2006. – Т.2. – С. 126-128.
 102. Жук Я.О., Червінко О.П., Васильєва Л.Я. Вплив структурних перетворень на НДС сталевого циліндру при імпульсному тепловому опрорміненні / Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: в 2-х т. – Львів, 2006. – Т.2. – С. 181-183.
 103. Zhuk Y. A. Vibrations and heating of inelastic solids under harmonic loading / Book of Abstracts. Annual Scientific Conference GAMM 2006 “Gesellschaft fur Angewandte Matematik und Mechanik”, Technische Universitat Berlin, 27-31 March, 2006, Berlin, Germany.- p.248.
 104. Жук Я.О., Січко В.М., Васильєва Л.Я. Методика чисельного дослідження зв’язаної термомеханічної поведінки сталевого диску при короткочасному тепловому навантаженні / Матеріали ХІ міжнародної наукової конференції ім. акад. М.Кравчука, 18-20 травня 2006 року, НТУУ КПІ, Київ-2006. – С.101.
 105. Zhuk Y. Monoharmonic Approach to Investigation of Heat Generation in The Viscoplastic Solids under Harmonic Loading / III European Conference on Computational Mechanics. Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering: Book of Abstracts, June 5-8, 2006, Lisbon, Portugal, Springer 2006 – p.84
 106. Zhuk Y.A., Senchenkov I.K. Two approaches to investigation of thermomechanical coupling effects in th eelstic viscoplastic solids with internal defect / Volume of abstracts of 35th Solid Mechanics Conference, Krakow, Poland, September 4-8, 2006. – P. 191-192.
 107. Жук Я.А. Термомеханические аспекты процесса генерации волн напряжения в тонком цилиндре при воздействии теплового импульса на торце / Тезисы докладов Восьмой крымской международной мат. школы «Метод функций Ляпунова и его приложения», Крым, Алушта, 10–17 сентября 2006г., Симферополь, 2006. – С.68.
 108. Жук Я.О., Сенченков І.К. Термомеханічний стан фізично нелінійного диску при імпульсному температурному навантаженні / Тези доповідей міжнародного акустичного симпозіуму КОНСОНАНС-2005, 27-29 вересня 2005 р., Київ - 2005. - С. 28.
 109. Жук Я.О., Сенченков І.К., Січко В.М., Васильєва Л.Я. Визначення залишкового напружено-деформованого стану сталевого диску при імпульсному температурному навантаженні / Тези доповідей X Всеукраїнської наук. конф. «Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики», 22-23 вересня, 2005 р.– Миколаїв-2005. – С. 51-52.
 110. Жук Я.О., Сенченков І.К. Проблема термомеханічної зв’язаності в околі концентраторів при монотонному і циклічному навантаженні дисипативних тіл / Праці міжнародної конференції «Dynamical System Modeling and Stability Investigation», Theses of Conference reports, Kyiv-2005, May 23-25, 2005. – С. 281.
 111. Жук Я.О., Сенченков І.К. Термомеханічний стан фізично нелінійного диску при імпульсному температурному навантаженні / Праці міжнародного акустичного симпозіуму КОНСОНАНС-2005, 27-29 вересня 2005 р., Київ - 2005. - С. 85-90.
 112. Zhuk Ya.A., Senchenkov I.K. Coupled thermomechanical problems of layered thin-walled inelastic elements under harmonic loading / Shell structures: Theory and Applications. Proceedings of the 8th SSTA Conference, Jurata, Poland, 12-14 Oct., 2005./ Eds W.Pietraszkiewicz & C.Szymczak. – Taylor & Francis Group, London. ISBN 0 415 38390 0– P. 437-441.
 113. Жук Я.О. Лінеаризація жорсткісних характеристик непружних гнучких балок при силовому і кінематичному навантаженнях // Машинознавство. – 2005. - № 8. – С. 3-7.
 114. Жук Я.О. Взаємовплив геометричної і фізичної нелінійностей при силовому навантаженні гнучких балок // Доповіді НАН України. – 2005. – № 11. – С. 52–58.
 115. Жук Я.А. Об определении эквивалентных линейных жесткостных характеристик гибких балок из физически нелиненых материалов при кинематическом гармоническом нагружении // Теор. и прикл. механика. – 2005. – Вып. 40. – С. 169-173.
 116. Zhuk Y.A., Senchenkov I.K. Investigation of energy characteristics of the layered beam-damper // Journal of Computational and Applied Mechanics. - 2005. - vol.6, no.1. - pp. 253-266.
 117. Шпак А.П., Жук Я.О. Загальна фізика. Механіка.: Навчально-методичний посібник. - Київ: НАУ, 2005. – 84 с.
 118. Жук Я.А., Сенченков И.К. Моделирование стационарных колебаний и диссипативного разогрева тонкостенных неупругих элементов, содержащих пьезоактивные слои // Прикладная механика –2004.– Т. 40, № 5. – С. 80–91.
 119. Жук Я.А., Сенченков И.К. Приближенная модель термомеханически связанного микропластического и макронеупругого циклического деформирования материалов // Прикладная механика –2004.– Т. 40, № 7. – С. 105–114.
 120. Сенченков И.К., Жук Я.А., Карнаухов В.Г. Моделирование термомеханического поведения физически нелинейных материалов при моногармоническом нагружении // Прикладная механика –2004.– Т. 40, № 9. – С. 3–34.
 121. Жук Я.О. Наближений підхід до дослідження коливань і дисипативного розігріву шаруватих оболонок з п’єзоактивними шарами // Журнал обчислювальної та прикладної математики – 2004. – № 2(91). – С. 90.
 122. Жук Я.А. Взаимовлияние физической и геометрической нелинейностей при квазистатическом нагружении шарнирно опертой балки / Тезисы докладов Седьмой Крымской Междунар. Мат. школы МФЛ-2004 «Метод функций Ляпунова и его приложения», Крым, Алушта, 11-18 сентября 2004г. – С. 59.
 123. Жук Я.А., Сенченков И.К. Приближенная модель термомеханически связанного неупругого циклического деформирования материалов // Прикладная механика - 2003. - 39, № 3. - С. 61-67.
 124. Жук Я.А. Расчет механических характеристик однонаправленных волокнистых композитов из физически нелинейных материалов при гармоническом растяжении вдоль волокон // Теоретическая и прикл. механика. - 2003. - Вып. 37. - С.173-178.
 125. Жук Я.О., Сенченков І.К. До питання про визначення макровластивостей однонаправленого волокнистого композиту з фізично нелінійного матеріалу при гармонічному навантаженні // Системні технології. - 2003. - Вип.. 4(27). - С. 62-67.
 126. Жук Я.О. Спрощена модель мікро- і макронепружної поведінки дисипативних матеріалів при гармонічному навантаженні // Вісник Донецького університету, Сер. А: Природничі науки, 2002, Вип. 2. - С. 140-144.
 127. Карнаухов В.Г., Козлов В.І., Жук Я.О., Карнаухова Т.В. Термомеханічна зв’язана теорія гармонічних коливань шаруватих оболонок з пасивними фізично нелінійними непружними пасивними шарами й розподіленими п’єзоелектричними включеннями для контролю коливань // Математичні методи та фізико-механічні поля. - 2001.- т. 44, № 4.- 113-122.
 128. Жук Я.О., Сенченков І.К. Модель однонаправленого волокнистого композиту з фізично нелінійного матеріалу при гармонічному навантаженні. Мікро механічний підхід / В збірнику «Математичні проблеми механіки неоднорідних структур». – Львів, 2003. – С. 76–77.
 129. Жук Я.О. Ефекти фізичної нелінійності і термомеханічної зв’язаності при резонансних коливаннях балки з п’єзоактивними шарами / Праці міжнародного акустичного симпозіуму КОНСОНАНС-2003, Київ – 2003. – С. 49-54.
 130. Жук Я.О. Ефекти фізичної нелінійності і термомеханічної зв’язаності при резонансних коливаннях балки з п’єзоактивними шарами / Тези доповідей міжнародного акустичного симпозіуму КОНСОНАНС-2003, Київ – 2003. – С. 36.
 131. Жук Я.О. Мікро механічний підхід до визначення характеристик однонаправленого волокнистого композиту з нелінійного матеріалу при гармонічному навантаженні / Theses of Reports of International Conference “Dynamical System Modelling and Stability Investigation”, May 27-30, 2003, Kyiv – 2003. – С. 310.
 132. Червінко О.П., Жук Я.О. Співвідношення зв’язаної динамічної задачі термов’язко–пластичності для гнучких оболонок з п’єзоактивними шарами // Доповіді НАН України.– 2002.– №1.– С. 68–74.
 133. Жук Я.О., Сенченков І.К., Червінко О.П. Постановка динамічної зв’язаної задачі термо–в’язкопластичності для гнучких оболонок обертання // Доповіді НАН України. – 2002. – №2.– С. 54–61.
 134. Жук Я.О., Сенченков І.К., Козлов В.І., Табієва Г.А. Осесиметрична динамічна зв'язана задача термов'язкопластичності для тіл обертання // Доповіді НАН України.– 2002. – №3. – С. 58–62.
 135. Жук Я.А., Гузь И.А., Сутис К. Методика оценки прочности поврежденных тонкостенных подкрепленных композитных панелей при сжатии // Доповіді НАН України.– 2002.– №4 .– С.50–55.
 136. Жук Я.А., Сенченков И.К., Табиева Г.А., Червинко О.П. Осесимметричные колебания и диссипативный разогрев слоистого неупругого диска // Прикладная механика –2002.– 38, №1. – С. 117–123.
 137. Zhuk Y., Soutis C., Guz I. Stiffened composite panels with a stress concentrator under in–plane compression // Прикладная механика – 2002. – 38, №2. – C. 131–144.
 138. Жук Я.А., Сенченков И.К. Исследование резонансних колебаний и диссипативного разогрева тонкостенных элементов из физически нелинейного материала // Прикладная механика –2002.– Т. 38, № 4. – С. 93–101.
 139. Жук Я.А., Червинко О.П., Табиева Г.А. Планарные изгибные колебания и диссипативный разогрев слоистых прямоугольных пластин // Прикладная механика –2002.– 38, №7. – С. 88–96.
 140. Жук Я.О., Сенченков І.К. Резонансні коливання шаруватої балки з фізично–нелінійними і п’єзоактивними непружними шарами // Вестник Национального технического университета «ХПИ» –2002.– Т.8, № 9– С. 75–78.
 141. Жук Я.О., Сенченков І.К., Червінко О.П. Дослідження макрохарактеристик однона–правлених волокнистих композитів з металічною матрицею при гармонічному навантажені// Вестник Национального технического университета «ХПИ» –2002.– Т.8, № 9– С. 79–82.
 142. Жук Я.А. Об исследовании диссипативных характеристик слоистого вязкопластического демпфера // Механика гироскопических систем. – 2001–2002.– Вып. 17–18 – С.139–146.
 143. Жук Я.А., Сенченков И.К. К постановке связанной динамической задачи термовязко–пластичности для гибких оболочек с пьезоактивными слоями // Механика гироскопических систем. – 2001–2002.– Вып. 17–18. – С. 146–154.
 144. В.Г.Карнаухов, В.И.Козлов, Жук Я.А., Т.В.Карнаухова Основные соотношения слоистых оболочек с пассивными физически нелинейными слоями и пьезоактивными вязкоупругими включениями для управления нестационарными колебаниями (изотермический случай) // Теоретическая и прикладная механика. – 2002. Вып. 35. – С. 28–41.
 145. Curtis P., Soutis C., Zhuk Y., Guz I. Failure prediction of stringer stiffened composite panels with impact damage under uniaxial compression. – Proc. of the 23rd Int. Congress of Aeronautical Sciences (ICAS2002), Toronto, Canada, 9-13 September 2002. 7p.
 146. Guz I.A., Soutis C., Zhuk Y. On 3-D micromechanical modelling of the after impact fracture onset in stiffened composite panels under compression. – In “Fractures of Polymers, Composites and Adhesives”. Book of Abstracts of the 3rd ESIS TC4 Conf. On Polymers and Composites (15-18 September 2002, Les Diablerets, Switzerland). – Elsevier, 2002. – paper P1.
 147. Zhuk Y., Guz I.A., Soutis C. In-pane compressive behaviour of thin-skin stiffened composite panels. – Aero Report 01-04 . – Imperial College of Science, Technology and Medicine, Department of Aeronautics, London, UK. – 2001. - 28p
 148. Жук Я.А., Сенченков И.К. Исследование эффектов термомеханической связанности в окрестности концентраторов напряжений в упруговязкопластических телах // Прикладная механика.- 2001- 37, №1.- С. 93-99.
 149. Сенченков И.К., Жук Я.А., Червинко О.П. Эффекты термомеханической связанности в окрестности дефектов в неупругих телах // Прикладная механика. – 2001- 37, №7.- С. 93-99.
 150. Жук Я.А., Сенченков И.К., Козлов В.И., Табиева Г.А. Осесимметричная динамическая связанная задача термовязкопластичности // Прикладная механика. – 2001- 37, №10.- С. 83-89.
 151. Жук Я.А., Сенченков И.К., Червинко О.П., Табиева Г.А. Приближенный подход к решению осесимметричной динамической связанной задачи термовязкопластичности // Прикладная механика. – 2001- 37, №12.- С. 85-93.
 152. Жук Я.О., Сенченков І.К., Червінко О.П. Наближена постановка зв'язаної динамічної задачі термов'язкопластичності для тонкостінних оболонок обертання при гармонічному навантаженні // Доповіді НАН України.- 2001. №5.- С. 38-44.
 153. Жук Я.А., Сенченков И.К. Связанная динамическая задача термовязкоплас-тичности для оболочек вращения постоянной толщины // Доповіді НАН України.- 2001.- № 6. – С.52-58.
 154. Жук Я.О., Сенченков І.К., Козлов В.І., Табієва Г.А.Плоска динамічна зв'язана термомеханічна поведінка в'язкопластичної балки при циклічному навантаженні // Доповіді НАН України.- 2001. - № 7. – С. 47-51.
 155. Жук Я.А., Сенченков И.К., Табиева Г.А. Колебания кусочно-неоднородных вязкопластических тел // Теоретическая и прикл.механика. – 2001. – Вып. 32. - С. 49-55.
 156. Жук Я.А., Сенченков И.К. Соотношения связанной динамической задачи термовязкопластичности для тонкостенных оболочек с пьезоактивными слоями // Теоретическая и прикл. механика. – 2001. - Вып. 34. - С.115-121.
 157. Жук Я.О. Дослідження динамічної зв’язаної поведінки в’язкопластичної балки з п’єзоактивними шарами // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки –2001.– № 5– С. 280–285.
 158. Карнаухов В.Г., Козлов В.І., Жук Я.О., Карнаухова Т.В. Термомеханічна зв’язана теорія шаруватих оболонок з пасивними фізично нелінійними непружними шарами та розподіленими п’єзоелектричними включеннями для контролю нестаціонарних коливань // Математичні методи та фізико-механічні поля. - 2001.- т. 44, № 3.- 96-106.
 159. Zhuk Y., Guz I., Soutis C. Compressive behaviour of thin-skin stiffened composite panels with a stress raiser // Composites. Part B: Engineering.– 2001.– v. 32.– p 697–709.
 160. Zhuk Y., Guz I., Soutis C. Failure Analysis of a Stiffened Composite Plate with a Hole under Compression // ZAMM – 2001. - v.81, S. 2. – p. S383 - S384.
 161. Zhuk Y. Generalization of thermodynamically consistent isothermal Bodner-Partom’s model // ZAMM – 2001. - v.81, S. 2. – p. S365 - S366.
 162. Zhuk Y., Guz I.A., Soutis C. In-plane compressive behaviour of thin-skin stiffened composite panels. – Aero Report 01-04. – Imperial College of Science, Technology and Medicine, Department of Aeronautics, London, UK. – 2001. – 28p.
 163. Жук Я.О. Коливання і дисипативний розігрів гнучких шаруватих в’язкопластичних оболонок з п’єзоактивними шарами / Book of Theses of Conference Reports. International Conference “Dynamic Systems Modelling and Stability Investigation”, Kyiv, May 22-25, 2001. – 2001.- P.277
 164. Zhuk Y., Chervinko O. Thermomechanical coupling in the viscoplastic and viscoelastic bodies with macrodefect under monotonic and harmonic excitation / Book of Abstracts. Annual Scientific Conference GAMM 2001 “Gesellschaft fur Angewandte Matematik und Mechanik”, ETH Zurich, 12-15 February, 2001, Zurich, Switzerland.- p.166
 165. Zhuk Y., Senchenkov I.K. Vibrations and dissipative heating of structurally inhomogeneous thermoviscoplastic bodies / Book of abstracts of 5th International Conference on Vibration Problems ICOVP-2001, 8-10 October 2001, Moscow, Russia. – p. 94.
 166. Жук Я.А., Сенченков И.К. Связанное термомеханическое поведение трехслойной вязкопла-стической балки при гармоническом нагружении // Прикладная механика. – 2000. – 36, №2. – С. 135–143.
 167. Жук Я.О. Дослідження термов’язкопластичної поведінки тришарового демпфера під дією гармонічного згинного навантаження // Доповіді НАН України. – 2000, № 3. – С. 44–50.
 168. Zhuk Y., Soutis C., Guz I. Prediction of the compression-after-impact strength of thin skinned stiffened composite panels. Advanced Composites Letters.- 2000.- Vol. 9, No.4, pp. 295-301.
 169. Жук Я.О. Визначення коефіцієнтів концентрації напружень і деформацій при циклічному навантаженні в’язкопластичних тіл // Доповіді НАН України. – 2000, № 6. – С. 49-54.
 170. Zhuk Y., Guz I., Soutis C. Failure prediction of thin-skinned composite panels with a stress con-centrator under in-plane compression. – In “Composites from Fundamentals to Exploitation”. Proc. of the Eur. Conf. on Composite Materials. – IOM Communications Ltd, London, 2000. – 7p.
 171. Zhuk Y., Soutis C., Guz I. A numerical technique for the failure prediction of composite panels with a hole loaded in compression. – Extended Abstracts of the 8th Annual Conf. of the Associa-tion for Comp. Mech. in Eng. ACME-UK (Ed. M. Cross), 16-19 April, 2000, Greenwich, UK. - University of Greenwich, pp.107-110.
 172. Zhuk Y., Senchenkov I. Thermomechanical coupling effects in the elastic-viscoplastic bodies with internal defect. – Abstract Book of the 20th Int. Congress of Theoretical and Applied Mechanics (ICTAM 2000), Chicago, 27 August – 2 September 2000. – Techn. Report No.950, Dept. of Theor. and Appl. Mech., Univ. of Illinois at Urbana-Champaign, USA, 2000, (ISSN 0073-5264) – p. 225.
 173. Zhuk Y., Guz I., Soutis C. Failure initiation by an open hole in stiffened composite panels under-going in-plane uniaxial compression. - Book of Abstracts of 4th EUROMECH Solid Mechanics Conference (Ed.: M. Potier-Ferry, L.S. Toth), Metz, France, June 26-30, 2000. Vol. 1-2. - Univer-site de Metz, France, 2000. – Vol. 2. - p.264.
 174. Zhuk Y., Soutis C. and Guz I. Damage tolerance of thin-skinned stiffened composite panels with a stress raisor under in-plane compression. – In “Materials for the 21st Century”. Abstract Booklet of Material Congress 2000 (12-14 April 2000, Royal Agricultural College, Cirencester Gloucester-shire, UK) IOM Communication Ltd, 2000 - p. 76.
 175. Zhuk Y., Guz I., Soutis C. Failure Analysis of a Stiffened Composite Plate with a Hole under Compression. – Book of Abstracts of the Annual Scientific Conference GAMM 2000 (University of Gottingen, 2-7 April, 2000) - Gottingen, Germany.- p.169.
 176. Zhuk Y. On one modification of the thermodynamically consistent isothermal Bodner-Partom’s model. – Book of Abstracts of the Annual Scientific Conference GAMM 2000 (University of Got-tingen, 2-7 April, 2000) - Gottingen, Germany.- p.169.
 177. Zhuk Y., Guz I., Soutis C. Failure prediction of thin-skinned composite panels with a stress con-centrator under in-plane compression. – Book of Abstracts of European Conference for Composite Materials ECCM-9 (4-7 June 2000, Brighton, UK). – IOM Communications Ltd, London, 2000.
 178. Жук Я.О. Узагальнення термодинамічно узгодженої ізотермічної моделі Боднера–Партома // Доповіді НАН України.– 1999. – № 5.– С. 60–64.
 179. Жук Я.О. Термодинамічно узгоджені модифікації моделей із внутрішніми змінними для опису ефектів зміцнення // Доповіді НАН України.– 1999. – № 6.– С. 64–68.
 180. Жук Я.А., Сенченков И.К. Концентрация напряжений и деформаций в надрезанном цилиндре из вязкопластического материала при гармоническом нагружении // Прикладная механика.– 1999.– Т. 35, № 2.– С. 15–22.
 181. Zhuk Y.A., Senchenkov I.K. Energy dissipation characteristics of three–layered viscoplastic damper under harmonic loading // Proc. of EUROMECH 400 Col. “Impact and Damage Tolerance Modelling of Composite Materials and Struc-tures”. – London (UK). – 1999. – P. 126–133.
 182. Сенченков И.К., Нестеренко Н.П., Жук Я.А., Козлов В.И., Червинко О.П. Ультразвуковая сварка – ресурсосберегающий и эко-логически чистый способ соединения пластмасс // Экотехнологии и ресурсосбережение.- 1999.- №1.- С.16-23.
 183. Жук Я.О. Узагальнені моделі в’язкопластичної течії при деформуванні в умовах нестаціонарної температури // Матер. міжнарод. конфер. «Сучасні проблеми механіки і математики». – Львів. – 1998. – С. 84.
 184. Жук Я.А., Сенченков И.К. Исследование концентрации напряжений в надрезанном вязкопластическом цилиндре при гармоническом нагружении // Труды междунар. науч. конфер. «Современные проблемы концентрации на-пряжений». – Донецк. – 1998. – С. 89–93.
 185. Сенченков И.К., Жук Я.А., Табиева Г.А. Термодинамически согласованные модификации обобщенных моделей термовязкопластичности // Прикладная механика.– 1998.– Т. 34, № 4.– С. 53–60.
 186. Сенченков И.К., Жук Я.А., Нестеренко Н.П. Математическое моделирование процесса ультразвуковой сварки пластмасс / Труды междунар. науч. конфер. «Сварка и родственные технологии в XXI век», Тезисы докладов, ноябрь 1998.- Киев.- С.116.
 187. Сенченков І.К., Жук Я.О. Склерономна модель зв'язаної термов'язкопластичності при гармонічному навантаженні // Доповіді НАН України.– 1997.– № 3.–С. 83–89.
 188. Сенченков И.К., Жук Я.А. Термомеханический анализ одной модели термовязкопластического деформирования материалов // Прикладная механика.– 1997.– Т. 33, № 2.– С. 41–48.
 189. Сенченков И.К., Жук Я.А., Табиева Г.А. Червинко О.П. Обобщенная склерономная модель гармонического деформирования упруговязкопластических тел // Прикладная механика.– 1997.– Т. 33, № 6.– С. 40–48.
 190. Сенченков И.К., Жук Я.А., Табиева Г.А., Червинко О.П. О моногармоническом приближении в задачах деформирования вязкопластических тел при гармоническом деформировании// Прикл. механика. – 1997. – Т. 33, № 7. – C. 57–64.
 191. Сенченков И.К., Жук Я.А., Табиева Г.А., Червинко О.П. Упрощенные модели связанного термовязкопластического поведения тел при гармоническом нагружении // Прикл. механика. –1997. – Т. 33, № 9. – С. 24–33.
 192. Жук Я.О. Склерономна модель зв'язаної термомеханічної поведінки в'язкопластичних тіл при циклічному навантаженні // Theses of Int. Conf. “Modelling and Investigation of System Stability. Mechanical Systems”. – Kiev. – 1997.– P. 56.
 193. Senchenkov I.K., Zhuk Ya.A. Modal Control of Planar Oscillations of Slotted Sonotrodes for Ultrasonic Welding of Plastics / Proceedings of 1st International Conference "Control of Oscilations and Сhaos" St.Petersburg, Russia, Aug. 27- 29, 1997.- V. 1.- P.133-134.
 194. Жук Я.О., Червінко О.П. Склерономна модель циклічного деформування в'язкопластичних тіл // Тези VII Української конфер. "Моделювання і дослідження стійкості систем".– Київ. – 1996.– С. 61.
 195. Сенченков И.К., Жук Я.А. Склерономная модель циклического деформирования вязкопластических тел при гармоническом деформировании // Доповіді НАН України.– 1996.– № 12.– С. 83–89.
 196. Сенченков И.К., Жук Я.А., Козлов В.И. Новый класс волноводов, применяемых при ультразвуковой сварке пластмасс // Акустический журнал. - 1996.- 42, №4.- С. 517-521.
 197. Жук Я.О., Сенченков І.К., Табієва Г.А. Моделювання зв'язаної термомеханічної поведінки в'язкопластичних тіл в рамках узагальненої теорії течії / Тези VII Української конференції "Моделювання і дослідження стійкості систем".- Київ, 1996.- С. 60.
 198. Сенченков И.К., Жук Я.А. Планарные колебания и виброразогрев пластинчатых тел из неупругого материала с температурно зависимыми свойствами // Прикладная механика.- 1996.- 32, №4.- С. 62-70.
 199. Жук Я.А. Нелинейные эффекты при ультразвуковых колебаниях пластин / Тезисы VI Украинской конференции "Моделирование и исследование устойчивости систем".- Киев, 1995.- С. 47.
 200. Жук Я.О. Керування частотно-модальними характеристиками планарних коливань довгоконтурних пластин // Доповiдi НАН України.- 1995.- №7.- С. 37-40.
 201. Сенченков И.К., Жук Я.А., Козлов В.И. Формирование поршневой моды планарных колебаний прямоугольных пластин // Доповiдi НАН України.- 1995.-№1.- С. 48-51.
 202. Сенченков И.К., Жук Я.А., Козлов В.И. Исследование планарных гармонических колебаний многосвязных пластин // Прикладная механика.- 1995.-31, №12.- С. 74-80.
 203. Сенченков И.К., Жук Я.А., Козлов В.И. Аномальное поведение упругопластической и вязко-упругой балок при импульсном и гармоническом нагружениях // Прикладная механика. - 1994. -30, №3. - С. 82-88.
 204. Жук Я.А. Модальний контроль планарних коливань багатозв’язних пластин / Пр.XVIII наук. конф. молодих вчених Ін-та механіки НАН України, Київ, 18-21 травня 1993р.- Київ.- 1993.- Ч.2.- С.44-48.- Деп. в ДНТБ України 16.08.93, № 1765-Ук93.
 205. Жук Я.А. Аномальное поведение упругопластической и вязко-упругой балок при импульсном нагружении / Тр.XVII науч. конф. Молодых ученых Ин-та механики АН Украины, Киев, 19-22 мая 1992г.- Киев.- 1992.- Ч.2.- С.56-61.- Деп. в УкрИНТЭИ 7.07.92, № 1022-Ук92.
 206. Сенченков И.К., Жук Я.А. К описанию резонансных колебаний и диссипативного разогрева упруговязкопластических тел // Прикладная механика – 1992. -28, №11. - С. 30-38.
 207. Жук Я.А. Колебания и диссипативный разогрев упруговязкопластического стержня с грузом на конце придействии гармонической и импульсной нагрузок / Тр.XVI науч. конф. молодых ученых Ин-та механики АН Украины, Киев, 21-24 мая 1991г.- Киев.- 1991.- Ч.2.- С.256-262.- Деп. В ВИНИТИ 12.11.91, № 4260-В91.